Позивамо Вас на отварање изложбе 

LIBERATING UNCONSCIOUSNESS 

АЛЕКСАНДРЕ КОКОТОВИЋ

 


Петак, 26. фебруар 2021. у 19 сати

АЛЕКСАНДРА КОКОТОВИЋ

Александра Кокотовић је визуелна уметница која свој рад изражава кроз сликарство, вајарство, цртеж и графику.
ЧланицајеУдружењаликовнихуметникаСрбије (УЛУС) и УдружењаликовнихуметникаБосне и Херцеговине. У статусујесамосталногуметника.
Рођенаје у Сарајеву, а живела у Бејруту, Лондону, Београду и USA.
Дипломирала је на Accademia del Lusso.
Приредила је 22 самосталне изложбе и преко 40 групних изложби у Србији, Босни и Херцеговини, Пољској, УСА, Северној Македонији, Литванији, Бугарској, УједињенимАрапскимЕмиратима,...

ТРАГОВИ НЕСВЕСНОГ

Александру Кокотовић знамо као вредну и полетну уметницу, која предано ствара и, примерено томе настоји, да своја остварења покаже културној јавности. Њенирадовисумоглидасевиде у бројнимизлгачкимпросторимачимејестеклазавидноместо у токовимановијепраксе.
У потоњим сликама је отежано тражити, откривати и налазити непосредан повод делању, чиме се придружује породици уметника, што се ослањају на несвесне просторне релације, заправо на подсвест, која подстиче сопство њеног стваралачког хтења.
Александра је сликар импулса и тренутка, при чему настоји да аспект доживљаја претвори у рефлексивно стање свести. Њени облици истич уиз домена фантастике и залазе у неодређене визуелне искораке, који потиру реалне ознаке семмогућих асоцијативних премиса.
Очито је да се Кокотовићка не ослања на непосредно поимање стварности, још мање на преношење објективно успостављених података, већ се,  приклања креативно уобличеним назнакама. Стваралачка радозналост је нагони да контекст слике приводи захтевима унутрашње нужности, заправо, сврсисходности идеје, коју заговара.
Овом пригодом уприличене радове, одликује слобода извођења и сигурнос  тпотеза. У њима се наставља поетика пређашњег творења, што се темељи на равни осетљивих, особених знаковних и значењских константи.
Њене слике измичу поузданом успостављању и разумевању ближих тематских кругова. Оне реферишу појам имагинарнације, која подразумева разнолике податке, ситуиране особитим промишљањем света.   
Живахном текстуром, грађеном упадљивим, неки пут ситним,  тачкасто нанетим потезима, провејавају изнијансирани, већма спонтани уноси, штосеокончавајукрозтраговекохерентносазданих, беспредметноапстрахованихслучајности. Слободнонанетупасту, којомсесветлострасипа, разлаже и претвара у токове вибрантно артикулисаних исходишта,  преведених у експресију разливене структуре, пресецају и конституиш унаглашене магистрале линија, што сажимају и усмеравају просторну динамику композиционе кретње.
Александра Кокотовић се, спрам ранијег искуства, прихватила површина замашних размера, штоо дговарају њеној стваралачкој потенцији, замаху и енергији,уз то потреби да установи козинстентан рукопис, којим провејава сигурна организација, али и уверљива осетљивост за материју и материјализацију идеје, која истиче из властитог приступа свету слике.

ЗДРАВКО ВУЧИНИЋ
Историчаруметности, сликар и ликовникритичар

 

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл